Narasimhashtakam

[wptabs] [wptabtitle] Kannada[/wptabtitle]
[wptabcontent]

॥ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟಕಮ್ ॥

ಶ್ರೀಮದಕಲಂಕಪರಿಪೂರ್ಣಶಶಿಕೋಟಿ
ಶ್ರೀಧರಮನೋಹರಸಟಾಪಟಲಕಾಂತ ।
ಪಾಲಯ ಕೃಪಾಲಯ ಭವಾಂಬುಧಿನಿಮಗ್ನಂ
ದೈತ್ಯವರಕಾಲ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ ॥ 1

ಪಾದಕಮಲಾವನತಪಾತಕಿಜನಾನಾಂ
ಪಾತಕದವಾನಲ ಪತತ್ರಿವರಕೇತೋ ।
ಭಾವನ ಪರಾಯಣ ಭವಾರ್ತಿಹರಯಾ ಮಾಂ
ಪಾಹಿ ಕೃಪಯೈವ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ ॥ 2

ತುಂಗನಖಪಂಕ್ತಿದಲಿತಾಸುರವರಾಸೃಕ್ –
ಪಂಕನವಕುಂಕುಮವಿಪಂಕಿಲಮಹೋರ: ।
ಪಂಡಿತನಿಧಾನ ಕಮಲಾಲಯ ನಮಸ್ತೇ
ಪಂಕಜನಿಷಣ್ಣ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ ॥ 3

ಮೌಲಿಷು ವಿಭೂಷಣಮಿವಾಮರವರಾಣಾಂ
ಯೋಗಿಹೃದಯೇಷು ಚ ಶಿರಸ್ಸು ನಿಗಮಾನಾಮ್ ।
ರಾಜದರವಿಂದರುಚಿರಂ ಪದಯುಗಂ ತೇ
ಧೇಹಿ ಮಮ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ ॥ 4

ವಾರಿಜವಿಲೋಚನ ಮದಂತಿಮದಶಾಯಾಂ
ಕ್ಲೇಶವಿವಶೀಕೃತಸಮಸ್ತಕರಣಾಯಾಮ್ ।
ಏಹಿ ರಮಯಾ ಸಹ ಶರಣ್ಯ ವಿಹಗಾನಾಂ
ನಾಥಮಧಿರುಹ್ಯ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ ॥ 5

ಹಾಟಕಕಿರೀಟವರಹಾರವನಮಾಲಾ –
ತಾರರಶನಾಮಕರಕುಂಡಲಮಣೀಂದ್ರೈಃ ।
ಭೂಷಿತಮಶೇಷನಿಲಯಂ ತವ ವಪುರ್ಮೇ
ಚೇತಸಿ ಚಕಾಸ್ತು ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ ॥ 6

ಇಂದುರವಿಪಾವಕವಿಲೋಚನ ರಾಮಾಯಾ:
ಮಂದಿರ ಮಹಾಭುಜಲಸದ್ವರರಥಾಂಗ ।
ಸುಂದರ ಚಿರಾಯ ರಮತಾಂ ತ್ವಯಿ ಮನೋ ಮೇ
ನಂದಿತಸುರೇಶ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ ॥ 7

ಮಾಧವ ಮುಕುಂದ ಮಧುಸೂದನ ಮುರಾರೇ
ವಾಮನ ನೃಸಿಂಹ ಶರಣಂ ಭವ ನತಾನಾಮ್ ।
ಕಾಮದ ಘೃಣಿನ್ ನಿಖಿಲಕಾರಣ ನಯೇಯಂ
ಕಾಲಮಮರೇಶ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ ॥ 8

ಅಷ್ಟಕಮಿದಂ ಸಕಲಪಾತಕಭಯಘ್ನಂ
ಕಾಮದಮಶೇಷದುರಿತಾಮಯರಿಪುಘ್ನಮ್ ।
ಯ: ಪಠತಿ ಸಂತತಮಶೇಷನಿಲಯಂ ತೇ
ಗಚ್ಛತಿ ಪದಂ ಸ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ ॥ 9
*****

[/wptabcontent]
[wptabtitle] Tamil[/wptabtitle]
[wptabcontent]

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹாஷ்டகம்

ஸுந்த3ரஜாமாத்ருமுநே: ப்ரபத்3யே சரணாம்பு3ஜம் ।
ஸம்ஸாரார்ணவஸம்மக்3நஜந்து ஸந்தாரபோதகம் ॥
———-
ஸ்ரீமத3கலங்கபரிபூர்ணஶஶிகோடி-
ஸ்ரீத4ரமநோஹரஸடாபடலகாந்த ।
பாலய க்ருபாலய ப4வாம்பு3தி4 நிமக்3நம்
தை3த்யவரகால நரஸிம்ஹ நரஸிம்ஹ ॥ 1

பாத3கமலாவநதபாதகிஜநாநாம்
பாதகத3வாநலபதத்ரிவரகேதோ ।
பா4வநபராயண ப4வார்திஹரயா மாம்
பாஹி க்ருபயைவ நரஸிம்ஹண நரஸிம்ஹ ॥ 2

துங்க3நக2பங்க்தித3லிதாஸுரவராஸ்ருக்¬¬¬-
பங்கநவகுங்குமவிபங்கிலமஹோர: ।
பண்டி3தநிதா4ந கமலாலய நமஸ்தே
பங்கஜநிஷண்ண நரஸிம்ஹ நரஸிம்ஹ ॥ 3

மௌலிஷு விபூ4ஷணமிவாமரவராணாம்
யோகி3ஹ்ருத3யேஷு ச ஶிரஸ்ஸு நிக3மாநாம் ।
ராஜத3ரவிந்த3ருசிரம் பத3யுக3ம் தே
தே4ஹி மம மூர்த்4நி நரஸிம்ஹ நரஸிம்ஹ ॥ 4

வாரிஜவிலோசந மத3ந்திமத3ஶாயாம்
க்லேஶவிவஶீக்ருதஸமஸ்தகரணாயாம் ।
ஏஹி ரமயா ஸஹ ஶரண்ய விஹகா3நாம்
நாத2மதி4ருஹ்ய நரஸிம்ஹ நரஸிம்ஹ ॥ 5

ஹாடககிரீடவரஹாரவநமாலா
தா4ரரஶநாமகரகுண்ட3லமணீந்த்3ரை: ।
பூ4ஷிதமஶேஷ நிலயம் தவ வபுர்மே
சேதஸி சகாஸ்து நரஸிம்ஹ நரஸிம்ஹ ॥ 6

இந்து3ரவிபாவகவிலோசந ரமாயா:
மந்தி3ர மஹாபு4ஜலஸத்3வரரதா2ங்க3
ஸுந்த3ர சிராய ரமதாம் த்வயி மநோ மே
நந்தி3தஸுரேஶ நரஸிம்ஹ நரஸிம்ஹ ॥ 7

மாத4வ முகுந்த3 மது4ஸூத3ந முராரே
வாமந ந்ருஸிம்ஹ ஶரணம் ப4வ நதாநாம் ।
காமத3 க்4ருணிந் நிகி2லகாரண நயேயம்
காலமமரேஶ நரஸிம்ஹ நரஸிம்ஹ ॥ 8

அஷ்டகமித3ம் ஸகலபாதகப4யக்4நம்
காமத3மஶேஷது3ரிதாமயரிபுக்4நம்
ய: பட2தி ஸந்ததமஶேஷநிலயம் தே
க3ச்ச2தி பத3ம் ஸ நரஸிம்ஹ நரஸிம்ஹ ॥ 9

*****

[/wptabcontent]
[wptabtitle] Samskrit[/wptabtitle]
[wptabcontent]

॥ श्रीलक्ष्मीनृसिंहाष्टकम् ॥
सुन्दरजामातृमुने: प्रपद्ये चरणाम्बुजम् ।
संसारार्णवसंमग्नजन्तुसंतारपोतकम् ॥
———-
श्रीमदकलङ्कपरिपूर्णशशिकोटिश्रीधरमनोहरसटापटलकान्त ।
पालय कृपालय भवाम्बुधिनिमग्नं दैत्यवरकाल नरसिंह नरसिंह ॥ 1

पादकमलावनतपातकिजनानां पातकदवानल पतत्रिवरकेतो ।
भावनपरायण भवार्तिहरया मां पाहि कृपयैव नरसिंह नरसिंह ॥ 2

तुङ्गनखपङ्क्तिदलितासुरवरासृक्पङ्कनवकुङ्कुमविपङ्किलमहोर: ।
पण्डितनिधान कमलालय नमस्ते पङ्कजनिषण्ण नरसिंह नरसिंह ॥ 3

मौलिषु विभूषणमिवामरवराणां योगिहृदयेषु च शिरस्सु निगमानाम् ।
राजदरविन्दरुचिरं पदयुगं ते धेहि मम मूर्धि नरसिंह नरसिंह ॥ 4

वारिजविलोचन मदन्तिमदशायां क्लेशविवशीकृतसमस्तकरणायाम् ।
एहि रमया सह शरण्य विहगानां नाथमधिरुह्य नरसिंह नरसिंह ॥ 5

हाटककिरीटवरहारवनमालाताररशनामकरकुण्डलमणीन्द्रै: ।
भूषितमशेषनिलयं तव वपुर्मे चेतसि चकास्तु नरसिंह नरसिंह ॥ 6

इन्दुरविपावकविलोचन रामाया: मन्दिर महाभुजलसद्वररथाङ्ग ।
सुन्दर चिराय रमतां त्वयि मनो मे नन्दितसुरेश नरसिंह नरसिंह ॥ 7

माधव मुकुन्द मधुसूदन मुरारे वामन नृसिंह शरणं भव नतानाम् ।
कामद घृणिन् निखिलकारण नयेयं कालममरेश नरसिंह नरसिंह ॥ 8

अष्टकमिदं सकलपातकभयघ्नं कामदमशेषदुरितामयरिपुघ्नम् ।
य: पठति सन्ततमशेषनिलयं ते गच्छति पदं स नरसिंह नरसिंह ॥ 9

*****

[/wptabcontent]
[/wptabs]