Mantrarajapada

[wptabs] [wptabtitle] Kannada[/wptabtitle]
[wptabcontent]

॥ ಶ್ರೀಮಂತ್ರರಾಜಪದಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ವೃತ್ತೋತ್ಫುಲ್ಲವಿಶಾಲಾಕ್ಷಂ ವಿಪಕ್ಷಕ್ಷಯ ದೀಕ್ಷಿತಮ್ ।
ನಿನಾದತ್ರಸ್ತವಿಶ್ವಾಂಡಂ ವಿಷ್ಣುಮುಗ್ರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 1

ಸರ್ವೈರವಧ್ಯತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಸಬಲೌಘಂ ದಿತೇ: ಸುತಮ್ ।
ನಖಾಗ್ರೈ: ಶಕಲೀಚಕ್ರೇ ಯಸ್ತಂ ವೀರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 2

ಪಾದಾವಷ್ಟಬ್ಧಪಾತಾಲಂ ಮೂರ್ಧಾವಿಷ್ಟತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಮ್ ।
ಭುಜಪ್ರವಿಷ್ಟಾಷ್ಟದಿಶಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 3

ಜ್ಯೋತೀಂಷ್ಯರ್ಕೇಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಜ್ವಲನಾದೀನ್ಯನುಕ್ರಮಾತ್ ।
ಜ್ವಲಂತಿ ತೇಜಸಾ ಯಸ್ಯ ತಂ ಜ್ವಲಂತಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 4

ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯೈರಪಿ ವಿನಾ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವದಾ ।
ಜಾನಾತಿ ಯೋ ನಮಾಮ್ಯಾದ್ಯಂ ತಮಹಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಮ್ ॥ 5

ನರವತ್ ಸಿಂಹವಚ್ಚೈವ ರೂಪಂ ಯಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನ: ।
ಮಹಾಸಟಂ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಂ ತಂ ನೃಸಿಂಹಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 6

ಯನ್ನಾಮಸ್ಮರಣಾತ್ ಭೀತಾ: ಭೂತವೇತಾಲರಾಕ್ಷಸಾ: ।
ರೋಗಾದ್ಯಾಶ್ಚ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಭೀಷಣಂ ತಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 7

ಸರ್ವೋಪಿ ಯಂ ಸಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಸಕಲಂ ಭದ್ರಮಶ್ನುತೇ ।
ಶ್ರಿಯಾ ಚ ಭದ್ರಯಾ ಜುಷ್ಟೋ ಯಸ್ತಂ ಭದ್ರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 8

ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ್ವಕಾಲೇ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮೃತ್ಯುಂ ಶತ್ರುಗಣಾನಪಿ ।
ಭಕ್ತಾನಾಂ ನಾಶಯೇತ್ ಯಸ್ತು ಮೃತ್ಯುಮೃತ್ಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 9

ನಮಸ್ಕಾರಾತ್ಮಕಂ ಯಸ್ಮೈ ವಿಧಾಯಾತ್ಮನಿವೇದನಮ್ ।
ತ್ಯಕ್ತದು:ಖೋಖಿಲಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಅಶ್ನುತೇ ತಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 10

ದಾಸಭೂತಾ: ಸ್ವತ: ಸರ್ವೇ ಹ್ಯಾತ್ಮಾನ: ಪರಮಾತ್ಮನ: ।
ಅತೋಹಮಪಿ ತೇ ದಾಸ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 11

ಶಂಕರೇಣಾದರಾತ್ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪದಾನಾಂ ತತ್ತ್ವಮುತ್ತಮಮ್ ।
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯ: ಪಠೇತ್ ತಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾಯು: ಶ್ರೀಶ್ಚ ವರ್ಧತೇ ॥ 12
*****

[/wptabcontent]
[wptabtitle] Tamil[/wptabtitle]
[wptabcontent]

ஸ்ரீ மந்த்ரராஜபத3 ஸ்தோத்ரம்

வ்ருத்தோத்பு2ல்லவிஶாலாக்ஷம் விபக்ஷக்ஷய தீ3க்ஷிதம் ।
நிநாத3த்ரஸ்தவிஶ்வாண்டம் விஷ்ணுக்3ரம் நமாம்யஹம் ॥ 1

ஸர்வைரவத்4யதாம் ப்ராப்தம் ஸப3லௌக4ம் தி3தே: ஸுதம் ।
நகா2க்3ரை: ஶகலீசக்ரே யஸ்தம் வீரம் நமாம்யஹம் ॥ 2

பாதா3வஷ்டப்3த4பாதாலம் மூர்தா4விஷ்ட த்ரிவிஷ்டபம் ।
பு4ஜப்ரவிஷ்டாஷ்டதி3ஶம் மஹாவிஷ்ணும் நமாம்யஹம் ॥ 3

ஜ்யோதீம்ஷ்யர்கேந்து3நக்ஷத்ரஜ்வலநாதீ3ந்யநுக்ரமாத் ।
ஜ்வலந்தி தேஜஸா யஸ்ய தம் ஜ்வலந்தம் நமாம்யஹம் ॥ 4

ஸர்வேந்த்3ரியைரபி விநா ஸர்வம் ஸர்வத்ர ஸர்வதா3 ।
ஜாநாதி யோ நமாம்யாத்3யம் தமஹம் ஸர்வதோமுக2ம் ॥ 5

நரவத் ஸிம்ஹவச்சைவ ரூபம் யஸ்ய மஹாத்மந: ।
மஹாஸடம் மஹாத3ம்ஷ்ட்ரம் தம் ந்ருஸிம்ஹம் நமாம்யஹம்॥6

யந்நாமஸ்மரணாத் பீ4தா: பூ4தவேதாலராக்ஷஸா: ।
ரோகா3த்3யாஶ்ச ப்ரணஶ்யந்தி பீ4ஷணம் தம் நமாம்யஹம் ॥ 7

ஸர்வோபி யம் ஸமாஶ்ரித்ய ஸகலம் ப4த்ரமஶ்நுதே ।
ஶ்ரியா ச ப4த்3ரயா ஜுஷ்டோ யஸ்தம் ப4த்3ரம் நமாம்யஹம் ॥ 8

ஸாக்ஷாத் ஸ்வகாலே ஸம்ப்ராப்தம் ம்ருத்யும் ஶத்ருக3ணாநபி ।
ப4க்தாநாம் நாஶயேத் யஸ்து ம்ருத்யும்ருத்யும் நமாம்யஹம் ॥ 9

நமஸ்காராத்மகம் யஸ்மை விதா4யாத்மநிவேத3நம் ।
த்யக்தது3:கோ2கி2லாந் காமாந் அஶ்நுதே தம் நமாம்யஹம் ॥ 10

தா3ஸபூ4தா: ஸ்வத: ஸர்வே ஹ்யாத்மாந: பரமாத்மந: ।
அதோஹமபி தே தா3ஸ: இதி மத்வா நமாம்யஹம் ॥ 11

ஶங்கரேணாத3ராத் ப்ரோக்தம் பதா3நாம் தத்வமுத்தமம் ।
த்ரிஸந்த்4யம் ய: படே2த் தஸ்ய வித்3யாயு: ஸ்ரீஶ்ச வர்த4தே ॥ 12

*****

[/wptabcontent]
[wptabtitle] Samskrit[/wptabtitle]
[wptabcontent]

॥ श्रीमन्त्रराजपदस्तोत्रम् ॥
वृत्तोत्फुल्लविशालाक्षं विपक्षक्षयदीक्षितम् ।
निनादत्रस्तविश्वाण्डं विष्णुमुग्रं नमाम्यहम् ॥ 1

सर्वैरवध्यतां प्राप्तं सबलौघं दिते: सुतम् ।
नखाग्रै: शकलीचक्रे यस्तं वीरं नमाम्यहम् ॥ 2

पादावष्टब्धपातालं मूर्धाविष्टत्रिविष्टपम् ।
भुजप्रविष्टाष्टदिशं महाविष्णुं नमाम्यहम् ॥ 3

ज्योतींष्यर्केन्दुनक्षत्रज्वलनादीन्यनुक्रमात् ।
ज्वलन्ति तेजसा यस्य तं ज्वलन्तं नमाम्यहम् ॥ 4
सर्वेन्द्रियैरपि विना सर्वं सर्वत्र सर्वदा ।
जानाति यो नमाम्याद्यं तमहं सर्वतोमुखम् ॥ 5

नरवत् सिंहवच्चैव रूपं यस्य महात्मन: ।
महासटं महादंष्ट्रं तं नृसिंहं नमाम्यहम् ॥ 6

यन्नामस्मरणात् भीता: भूतवेतालराक्षसा: ।
रोगाद्याश्च प्रणश्यन्ति भीषणं तं नमाम्यहम् ॥ 7

सर्वोऽपि यं समाश्रित्य सकलं भद्रमश्नुते ।
श्रिया च भद्रया जुष्टो यस्तं भद्रं नमाम्यहम् ॥ 8

साक्षात् स्वकाले संप्राप्तं मृत्युं शत्रुगणानपि ।
भक्तानां नाशयेत् यस्तु मृत्युमृत्यं नमाम्यहम् ॥ 9

नमस्कारात्मकं यस्मै विधायाऽऽत्मनिवेदनम् ।
त्यक्तदु:खोऽखिलान् कामान् अश्नुते तं नमाम्यहम् ॥ 10

दासभूता: स्वत: सर्वे ह्यात्मान: परमात्मन: ।
अतोऽहमपि ते दास इति मत्वा नमाम्यहम् ॥ 11

शङ्करेणादरात् प्रोक्तं पदानां तत्त्वमुत्तमम् ।
त्रिसन्ध्यं य: पठेत् तस्य विद्याऽऽयु: श्रीश्च वर्धते ॥ 12
*****

[/wptabcontent]
[/wptabs]