Dhyana Shloka

[wptabs] [wptabtitle] Kannada[/wptabtitle]
[wptabcontent]ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕಗಳು

ಮಾತಾ ನೃಸಿಂಹಶ್ಚ ಪಿತಾ ನೃಸಿಂಹಃ ಭ್ರಾತಾ ನೃಸಿಂಹಶ್ಚ ಸಖಾ ನೃಸಿಂಹಃ ।
ವಿದ್ಯಾ ನೃಸಿಂಹೋ ದ್ರವಿಣಂ ನೃಸಿಂಹಃ ಸ್ವಾಮೀ ನೃಸಿಂಹಃ ಸಕಲಂ ನೃಸಿಂಹಃ ॥ 1

ಇತೋ ನೃಸಿಂಹಃ ಪರತೋ ನೃಸಿಂಹಃ
ಯತೋ ಯತೋ ಯಾಮಿ ತತೋ ನೃಸಿಂಹಃ ।
ನೃಸಿಂಹದೇವಾತ್ ಅಪರಂ ನ ಕಿಂಚಿತ್
ತಸ್ಮಾತ್ ನೃಸಿಂಹಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 2

ಯಸ್ಯಾಭವತ್ ಭಕ್ತಜನಾರ್ತಿಹಂತುಃ ಪಿತೃತ್ವಮನ್ಯೇಷ್ವವಿಚಾರ್ಯ ತೂರ್ಣಮ್ ।
ಸ್ತಂಭೇ ಅವತಾರಸ್ತಮನನ್ಯಲಭ್ಯಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 3

ಅಹೋಬಿಲೇ ಗಾರುಡಶೈಲಮಧ್ಯೇ ಕೃಪಾವಶಾತ್ ಕಲ್ಪಿತಸನ್ನಿಧಾನಮ್ ।
ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಸಮಾಲಿಂಗಿತವಾಮಭಾಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 4

ನಮೋ ಭಗವತೇ ತುಭ್ಯಂ ಪುರುಷಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ ।
ಹರಯೇ ಅದ್ಭುತಸಿಂಹಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ॥ 5

ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಸುಖಸ್ವರೂಪಮಮಲಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಂ
ಯೋಗಾರೂಢಮತಿಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಭೂಷಾಸಹಸ್ರೋಜ್ವಲಮ್ ।
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಂ ಚಕ್ರಪಿನಾಕಸಾಭಯಕರಾನ್ ಬಿಭ್ರಾಣಮರ್ಕಚ್ಛವಿಂ
ಛತ್ರೀಭೂತಫಣೀಂದ್ರಮಿಂದುಧವಲಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಂ ಭಜೇ ॥ 6

ವಿನಾ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಂ ನ ನಾಥೋ ನ ನಾಥ:
ಸದಾ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಸ್ಮರಾಮಿ ।
ಹರೇ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ
ಪ್ರಿಯಂ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಪ್ರಯಚ್ಛ ॥ 7

ಅಪರಾಧಾನ್ ಸಹಸ್ರಾನ್ ಚ ಕೃತಾನ್ ಅಹರಹರ್ಮಯಾ ।
ಶರಣಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಸ್ಮಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ನೃಹರಿಪ್ರಿಯೇ ॥ 8

ಅಪರಾಧಂ ಕ್ಷಮಸ್ವಾದ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನಕೃತಂ ಮಯಾ ।
ತ್ವಾಂ ವಿನಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಹರೇ ಪ್ರಭೋ ॥ 9

ಅಜ್ಞಾನಿನಾ ಮಯಾ ದೋಷಾನ್ ಅಶೇಷಾನ್ ವಿಹಿತಾನ್ ಹರೇ ।
ಕ್ಷಮಸ್ವ ತ್ವಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ ತ್ವಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಹರೇ ಪ್ರಭೋ ॥ 10

ಮಂಗಲಂ ತೇ ಜಗನ್ಮಾತ: ಹರೇರ್ವಾಮಾಂಕಸಂಸ್ಥಿತೇ ।
ಮಂಗಲಂ ಶ್ರೀಯೋಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂಗಲಂ ನೃಹರಿಪ್ರಿಯೇ ॥ 11

ಪ್ರಹ್ಲಾದಸ್ತುತಿ ಸಂತುಷ್ಟ ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಜಮೂರ್ತಯೇ ।
ವರದಾಭಯ ಹಸ್ತಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಲೋಲಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 12

*****

[/wptabcontent]
[wptabtitle] Tamil[/wptabtitle]
[wptabcontent] ஸ்ரீ லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ த்4யாந ஶ்லோகங்கள்

மாதா ந்ருஸிம்ஹஶ்ச பிதா ந்ருஸிம்ஹ:
ப்4ராதா ந்ருஸிம்ஹஶ்ச ஸகா2 ந்ருஸிம்ஹ: ।
வித்3யா ந்ருஸிம்ஹோ த்3ரவிணம் ந்ருஸிம்ஹ:
ஸ்வாமீ ந்ருஸிம்ஹ: ஸகலம் ந்ருஸிம்ஹ: ॥

இதோ ந்ருஸிம்ஹ: பரதோ ந்ருஸிம்ஹ:
யதோ யதோ யாமி ததோ ந்ருஸிம்ஹ: ।
ந்ருஸிம்ஹதே3வாத் அபரம் ந கிஞ்சித்
தஸ்மாத் ந்ருஸிம்ஹம் ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥

யஸ்யாப4வத் ப4க்தஜநார்த்திஹந்து:
பித்ருத்வமந்யேஷ்வவிசார்யதூர்ணம் ।
ஸ்தம்பே4வதாரஸ்தமநந்யலப்4யம்
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹம் ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥

அஹோபி3லே கா3ருட3ஶைலமத்3யே
க்ருபாவஶாத் கல்பித ஸந்நிதா4நம் ।
லக்ஷ்ம்யா ஸமாலிங்கி3த வாமபா4க3ம்
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹம் ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥

நமோ ப4கவதே துப்4யம் புருஷாய மஹாத்மநே ।
ஹரயேத்3பு4தஸிம்ஹாய ப்3ரம்ஹணே பரமாத்மநே ॥

ஸத்யஜ்ஞாநஸுக2ஸ்வரூபமமலம் க்ஷீராப்3தி4மத்4யே ஸ்தி2தம்
யோகா3ரூட4மதிப்ரஸந்நவத3நம் பூ4ஷாஸஹஸ்ரோஜ்ஜ்வலம் ।
த்ர்யக்ஷம் சக்ரபிநாகஸாப4யகராந் பி3ப்4ராணமர்கச்ச2விம்
ச2த்ரீபூ4தப2ணீந்த்3ரமிந்து3த4வலம் லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹம் ப4ஜே ॥

விநா ஸ்ரீந்ருஸிம்ஹம் ந நாதோ2 ந நாத2:
ஸதா3 ஸ்ரீந்ருஸிம்ஹம் ஸ்மராமி ஸ்மராமி ।
ஹரே ஸ்ரீந்ருஸிம்ஹ ப்ரஸீத3 ப்ரஸீத3
ப்ரியம் ஸ்ரீந்ருஸிம்ஹ ப்ரயச்ச2 ப்ரயச்ச2 ॥

அபராதா4ன் ஸஹஸ்ரான் ச க்ருதான் அஹரஹர்மயா ।
ஶரணம் த்வாம் ப்ரபன்னோஸ்மி க்ஷமஸ்வ ந்ருஹரிப்ரியே ॥

அபராத4ம் க்ஷமஸ்வாத்3ய ஜ்ஞானாஜ்ஞானக்ருதம் மயா ।
த்வாம் வினா ஶரணம் நாஸ்தி லக்ஷ்மீநரஹரே ப்ரபோ4 ॥

அஜ்ஞானினா மயா தோ3ஷான் அஶேஷான் விஹிதான் ஹரே ।
க்ஷம்ஸ்வ த்வம் க்ஷமஸ்வ த்வம் லக்ஷ்மீநரஹரே ப்ரபோ4 ॥

மங்க3லம் தே ஜக3ன்மாத: ஹரேர்வாமாங்கஸம்ஸ்தி2தே ।
மங்க3லம் ஸ்ரீயோக3லக்ஷ்மி மங்க3லம் ந்ருஹரிப்ரியே ॥

ப்ரஹ்லாத3ஸ்துதி ஸந்துஷ்ட ப்ரஸன்னநிஜமூர்த்தயே ।
வரதா3ப4யஹஸ்தாய லக்ஷ்மீலோலாய மங்க3லம் ॥

*****

[/wptabcontent]
[wptabtitle] Samskrit[/wptabtitle]
[wptabcontent]

|| ध्यानश्लोका:||

माता नृसिंहश्च पिता नृसिंहः भ्राता नृसिंहश्च सखा नृसिंहः ।
विद्या नृसिंहो द्रविणं नृसिंहः स्वामी नृसिंहः सकलं नृसिंहः ॥

इतो नृसिंहः परतो नृसिंहः यतो यतो यामि ततो नृसिंहः ।
नृसिंहदेवात् अपरं न किञ्चित् तस्मात् नृसिंहं शरणं प्रपद्ये ॥

यस्याभवत्भक्तजनार्तिहन्तुः पितृत्वमन्येष्वविचार्य तूर्णम् ।
स्तम्भेऽवतारस्तमनन्यलभ्यं लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्ये ॥

अहोबिले गारुडशैलमध्ये कृपावशात्कल्पितसन्निधानम् ।
लक्ष्म्या समालिङ्गितवामभागं लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्ये ॥

नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने ।
हरयेऽद्भुतसिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥

सत्यज्ञानसुखस्वरूपममलं क्षीराब्धिमध्यस्थितं
योगारूढमतिप्रसन्नवदनं भूषासहस्रोज्वलम् ।
त्र्यक्षं चक्रपिनाकसाभयकरान् बिभ्राणमर्कच्छविं
छत्रीभूतफणीन्द्रमिन्दुधवलं लक्ष्मीनृसिंहं भजे ॥

विना श्रीनृसिंहं न नाथो न नाथः सदा श्रीनृसिंहं स्मरामि स्मरामि ।
हरे श्रीनृसिंह प्रसीद प्रसीद प्रियं श्रीनृसिंह प्रयच्छ प्रयच्छ ॥

अपराधान् सहस्रान् च कृतान् अहरहर्मया ।
शरणं त्वां प्रपन्नोऽस्मि क्षमस्व नृहरिप्रिये ॥

अपराधं क्षमस्वाद्य ज्ञानाज्ञानकृतं मया ।
त्वां विना शरणं नास्ति लक्ष्मीनरहरे प्रभो ॥

अज्ञानिना मया दोषान् अशेषान् विहितान् हरे ।
क्षमस्व त्वं क्षमस्व त्वं लक्ष्मीनरहरे प्रभो ॥

मङ्गलं ते जगन्मातः हरेर्वामाङ्कसंस्थिते ।
मङ्गलं श्रीयोगलक्ष्मि मङ्गलं नृहरिप्रिये ॥

प्रह्लादस्तुतिसन्तुष्टप्रसन्ननिजमूर्तये ।
वरदाभयहस्ताय लक्ष्मीलोलाय मङ्गलम् ॥

*****
[/wptabcontent]
[/wptabs]